• vykonávanie dopravných stavieb
 • vykonávanie inžinierskych stavieb
 • projektová činnosť – pozemné komunikácie
 • projektová činnosť – pozemné a inžinierske stavby
 • letná a zimná údržba a čistenie pozemných komunikácií
 • montáž, opravy, údržba elektrických zariadení
 • výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
 • výstavbu a opravy cestných komunikácii a mostov
 • reguláciu a úpravy vodných tokov
 • mosty, nadjazdy, nadchody
 • parkoviská a spevnené plochy a chodníky
 • oporné múry a protihlukové steny
 • sanácie svahov