• oceľové montované haly pre priemysel
 • výstavba priemyselných, občianskych a bytových stavieb
 • stavebné rekonštrukcie objektov
 • komplexné dodávky stavebných objektov a prác v odboroch inžinierskeho, pozemného a priemyselného staviteľstva
 • inžinierska činnosť
 • výstavba, oprava, údržba vodohospodárskych stavieb
 • pozemné stavby, líniové stavby, veľkokapacitné nádrže a oceľové konštrukcie
 • prenájom dopravných strojov a mechanizmov
 • zatepľovanie a obnova priemyselných objektov
 • montáž kovových konštrukcií a ich častí, nosných oceľových konštrukcií pre technologické účely
 • stavby a montáže energetických zariadení, technologických zariadení a konštrukcií
 • výstavba priemyselných hál, výrobných hál a skladov
 • montáž nových strojov a technologických zariadení, demontáž a presun strojov, stavebná pripravenosť pre montáž strojov a zariadení
 • rozvody elektrickej energie, vody a technických plynov